Assortiment

 

Erbo banden kan vele merken banden en velgen leveren en monteren en alle tegen scherpe prijzen. Om de prijs zo scherp mogelijk te houden is het onmogelijk alles op voorraad te hebben. Door goede contacten met leveranciers kunnen gangbare merken en maten binnen 1 dag geleverd worden en de rest binnen enkele dagen.

Zowel A merken als budget merken zijn leverbaar. Ook heeft Erbo banden en velgen voor je bestelbus, camper, caravan, aanhanger en boottrailer.

Tevens verzorgen wij een verantwoorde afvoer van de oude banden.


Een greep uit ons assortiment.

DUNLOP TYRES

TOYO TYRES

PIRELLI

APOLLO VREDESTEIN

HANKOOK


Wij doen zaken met meerdere merken, staat uw merk er niet bij? Schroom dan niet en neem met piepende bandjes contact met ons op.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Erbo banden gevestigd te Meppel aan de Jan van de Boschkade 5-3 , verder te noemen Erbo banden, ingeschreven bij de kamer van koophandel  onder nummer 70132550 .

De onderstaande tekst geldt vanaf 1 september 2020. Goedgekeurd is dat daar waar het woord “Schriftelijk” staat gelijkstelling van toepassing is voor Email berichten in PDF formaat.

Artikel 1. Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen en/of overeenkomsten.

1.2 Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.

1.3 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepalingen van deze voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laten de overige bedingen onverlet.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door Erbo banden gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

2.2 Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke Erbo banden bekend maakt zijn voor Erbo banden niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen Erbo banden aanbiedt. Afwijkingen geven de koper geen recht om de ontvangst van de producten en/of zaken dan wel de betaling daarvan te weigeren of enigerlei schadevergoeding van Erbo banden te verlangen.

2.3 Erbo banden behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van reden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Orders worden slechts aanvaard tegen tarieven zoals deze gelden op de dag van levering, tenzij bij het aanvaarden van de order de prijs en/of korting uitdrukkelijk is overeengekomen en deze door Erbo banden schriftelijk is/zijn bevestigd dan wel aanvaard. Aan oude publicaties waarin andere tarieven en kortingen worden genoemd dan de voor de betreffende order door Erbo banden vastgestelde tarieven en kortingen, kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2 Alle door Erbo banden genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

3.3 Verzending en vervoer van producten en zaken geschiedt voor rekening van de koper.

3.5 Producten en/of zaken welke door Erbo banden niet op voorraad worden gehouden, kunnen te allen tijde door Erbo banden ten behoeve van de klant worden besteld. De koper verplicht zich tot afname van deze speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken. Speciaal door Erbo banden bestelde producten en/of zaken worden door Erbo banden na aflevering niet retourgenomen en mogen niet door de klant geweigerd worden.

3.7 Overeenkomsten zijn eerst bindend voor partijen na schriftelijke bevestiging dan wel aanvaarding zijdens Erbo banden.

3.8 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig, indien deze door Erbo banden zijn geaccepteerd, dan wel indien deze door Erbo banden schriftelijk zijn bevestigd en hiertegen binnen 3 werkdagen na verzending van de bevestiging

3.9 Montage – of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de koper tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4. Levertijd

4.1 De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Erbo banden schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 5. Deelleveringen

5.1 Erbo banden is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Erbo banden gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De transportkosten komen bij deelleveringen voor rekening van de Erbo banden tenzij anders aangegeven.

Artikel 6. Annulering

6.1 De koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren indien de koper dit schriftelijk aan Erbo banden kenbaar heeft gemaakt. Erbo banden dient per omgaande de schriftelijke annulering te bevestigen, zodat de overeenkomst nietig verklaard kan worden.

6.2 Speciaal bestelde of geproduceerde goederen en/of zaken voor de koper kunnen nooit geannuleerd worden door de koper. Deze goederen en/of zaken worden niet retour genomen en mogen niet door de klant geweigerd worden.

Artikel 7. Garantie

7.1a De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering en is alleen van toepassing op nieuwe artikelen.

7.1b Op gebruikte artikelen wordt geen garantie verstrekt tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle door Erbo banden geleverde gebruikte onderdelen zijn werkend en in omschreven staat gedemonteerd. Gebruikte goederen zijn te herkennen aan de * voorafgaand aan de omschrijving.

7.2 De garantie wordt alleen verstrekt aan de eerste eigenaar.

7.3 Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, garandeert Erbo banden de kwaliteit respectievelijk de goede werking van door derden geleverde producten en/of zaken, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de garantie die aan Erbo banden door zijn leveranciers wordt gegeven.

7.4 Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door Erbo banden geleverde producten en/of zaken zal Erbo banden de koper desgevraagd op de hoogte stellen. Door Erbo banden geleverde producten en/of zaken vallende onder de fabrieksgarantie, dienen ter garantiebeoordeling franco aan Erbo banden te worden gezonden. Erbo banden verplicht zich tot ondersteuning van gegrond lijkende garantieaanspraken van de klant jegens de fabrikant.

7.5 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak zoals verkeerde montage.

7.6 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.

7.7 Montage – of installatiewerkzaamheden voor het herstel van de garantie komen niet voor garantievergoeding in aanmerking.

7.8 Indien de koper een beroep doet op een garantie, dient de koper Erbo banden na ontvangst van het beroep op garantie binnen 14 dagen in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van Erbo banden te bepalen plaats.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Erbo banden is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijk geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door gebruik van door Erbo banden geleverde producten en/of zaken, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Erbo banden.

8.2 Erbo banden is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van producten en/of zaken ontstaan tijdens verzending ervan.

8.3 Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van Erbo banden nimmer verder dan de dekking van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

8.4 In de bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van Erbo banden uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Totdat alle vorderingen die Erbo banden heeft of zal verkrijgen op de klant, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde producten en/of zaken voor rekening en risico van de klant en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van Erbo banden.

9.2 De klant is niet bevoegd deze producten en/of zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.

9.3 Ingeval de klant enige verplichting uit een met Erbo banden gesloten overeenkomst niet nakomt, dan is Erbo banden zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten en/of zaken terug te nemen, terwijl de koper verplicht is de producten en/of zaken alsdan op eerste afroep franco aan Erbo banden te retourneren. Ingeval Erbo banden een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst/en ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Erbo banden tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

9.4 De koper is verplicht Erbo banden terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten en/of zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 10. Betaling

10.1 Betalingen dienen te geschieden netto volgens de procedure op de website.

10.2 Erbo banden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om levering aan de klant onder rembours te doen plaatsvinden. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht alle uit voornoemde weigering voortvloeiende kosten aan Erbo banden te vergoeden.

10.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van Erbo banden, via de betaalopties contant of op een door Erbo banden aan te wijzen rekening.

10.4 Alle kosten vallende op de inning van enig door de klant aan Erbo banden verschuldigd bedrag – gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk – zijn voor rekening van de klant. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval waarin Erbo banden zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

Artikel 11. Reclame, klachttermijnen, opschorting en ontbinding

11.1 Reclames, zoals op de uitvoering van de overeenkomst als ook op facturen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer deze schriftelijk en aangetekend zijn ingediend, binnen 14 dagen na kennisneming van het feit waarover gereclameerd wordt, of na toezending van facturen.

11.2 De koper dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt; of de zaken juist zijn geleverd; of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen overeengekomen; of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Als klant van Boelm.nl heeft u recht op een deugdelijk product.

11.3 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze direct door te geven aan Erbo banden.

11.4 Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Erbo banden.

11.5 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk gemeld te worden aan Erbo banden.

11.6 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

11.7 Retourzending door de klant, kunnen uitsluitend leiden tot ontbinding van de overeenkomst indien en voorzover Erbo banden zich hiermede akkoord heeft verklaard. De retourzending dient franco verzonden te worden en dient altijd vergezeld te gaan met een specificatie met vermelding van het factuurnummer waarmee de producten en/of zaken zijn gefactureerd.

11.8 Als overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of zwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies van ondervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Erbo banden vallen.

11.9 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen 14 dagen te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

11.10 Ingeval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door Erbo banden ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 12. Retourbeleid en wettelijke zichttermijn.

12.1 Erbo banden hanteert een retourbeleid betreffende retouraanvragen en annuleringen. Voor alle situaties geldt dat gebruik gemaakt wordt van het retourformulier welke te vinden is onder de klantenservice/ retourbeleid.

12.2 De volgende situaties kunnen voorkomen:

A) Retouren op basis van de wettelijke zichttermijn van 14 dagen. Besteld u een artikel waarvan u bij ontvangst vindt dat het niet voldoet aan de uw verwachtingen of een andere legitieme reden. Binnen de wettelijke zichttermijn van 14 dagen is er geen probleem mits: het artikel niet speciaal voor u besteld is, gebruikt is en onverkoopbaar is (geen beschadigde verpakkingen en verbroken zegels).

B) De 14 dagen zichttermijn gaat in op het moment dat u het artikel ontvangt. Is er sprake van een deellevering dan geldt dat de zichttermijn ingaat op het moment dat het laatste artikel door u is ontvangen. Erbo banden zal na ontvangst van de bestelling het artikel beoordelen en vervolgens uiterlijk14 dagen na ontvangst komen tot een afwikkeling, waar van toepassing is dit dus inclusief de terugbetaling.

C) De kosten voor het retoursturen worden niet vergoed door Erbo banden, deze zijn voor rekening van de koper. De betaalde verzendkosten bij bestelling worden wel vergoed tenzij het gaat om 1 product uit een order met meerdere producten.

D) Na de wettelijke termijn van 14 dagen wordt 25% retourkosten in rekening gebracht voor de afhandeling van de retouraanvraag. In de meeste gevallen kunt u het artikel ook omruilen.

Artikel 13. Geschillen

13.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Erbo banden zulks onverminderd de bevoegdheid van Erbo banden om desgewenst de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te addiëren.

13.2 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht toepasselijk.

Privacy beleid

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Erbo banden gevestigd te Meppel, KvK nummer 70132550.

Via de website www.erbobanden.com van Erbo banden worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. De omgang met persoonsgegevens vraagt vanzelfsprekend om zorgvuldigheid en deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Werknemers van Erbo banden en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat we:

  – duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

  – proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden

  – jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

  – passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

  – jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2020.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter en dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden zoals je adresgegevens, emailadres en telefoonnummer.

Bovengenoemde (persoons)gegevens worden verzameld als je onze website bezoekt ongeacht het apparaat dat je daarvoor gebruikt zoals bijvoorbeeld een laptop, tablet, smartphone e.d.

Het is mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail, onze chat of telefonisch waarbij wij ook (persoons)gegevens kunnen verzamelen die nodig zijn om bijvoorbeeld jouw vraag te beantwoorden.  

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media zoals Facebook, bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, of door het aanmaken van een account):

Naam en Voorna(a)m(en);

Factuuradres en eventueel verzendadres;

Telefoonnummer;

Email adres;

Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;

Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;

Betaalgegevens;

Aankoopgeschiedenis;

Inloggegevens van jouw account.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;

om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;

om met jou te communiceren door middel van het emails of benadering via telefoon bij bestellingen;

om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post, via de chatfunctie of telefonisch;

om onze website, ons assortiment en onze dienstverlening online te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld uit de feedback die we van jou krijgen bij vragen, klachten of productreviews.

We kunnen beeldmateriaal vastleggen in ons bedrijfspand vast voor de veiligheid van onze klanten, medewerkers en eigendommen. De maximale bewaartermijn hiervan is  3 weken, tenzij er sprake is van een incident.

Erbo banden verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Erbo banden een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Erbo banden mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

 Bewaartermijn

Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.

Verstrekking aan derden

Erbo banden zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Deze partijen zijn:

PostNL, voor het bezorgen van jouw aankoop;

Hostingpartij WordPress van de website;

Rabobank, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Erbo banden geeft persoonsgegevens  niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je je afmelding doorgeven aan ons.

Cookies accepteren

Als je alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat je onze cookies accepteert. Bij je eerste bezoek zie je een venster waarmee je de cookies kunt accepteren. Dit doe je door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

Beveiliging persoonsgegevens

Erbo banden hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens:

Het inrichten van autorisaties;

Het op peil houden van regelgeving omtrent persoonsgegevens bij werknemers van Erbo banden;

Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers onder adequate beveiliging van onze web hoster waarmee Erbo banden een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;

Het hebben van een procedure waarin beschreven is hoe Erbo banden persoonsgegevens registreert, test en de doeltreffendheid van de genomen beveiligingsmaatregelen beoordeeld en evalueert

Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;

SSL

Erbo banden maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde laten wijzigen. Ook kun je bij Erbo banden klantenservice terecht indien je inzage wenst in de gegevens die Erbo banden van jou heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heb je nog vragen over het privacybeleid van Erbo banden dan kun je per E-mail contact opnemen via erbobanden@gmail.com.

Erbo banden (onderdeel van ErBo)

Bezoekadres;

Jan van de Boschkade 5 – 3,

7941 EN Meppel

Postadres;

Weerdstraat 68,

7941 XH Meppel